Facebook Instagram Tiktok
Várunk Titeket sok szeretettel a Cinemaqua Film és Naturparkban! Itt az lehehtsz, aki akarsz!
November 1.-től parkunk bezárta kapuit a látogatók előtt. Most már telefonos bejelentkezés esetén sem látogatható!

Házirend

Jelen Házirend célja az AV2 Invest Kft. által üzemeltetett Cinemaqua Film-és Natúrpark ( továbbiakban Filmpark) látogatóinak kulturált és élményekkel teli időtöltésének biztosítása valamint annak szabályszerű keretek között történő meghatározása. Elsődleges célunk  a Látogatók biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a Filmpark berendezésének állagmegőrzése, illetve a különböző programok szakszerű lebonyolítása.

Mindezek érdekében a Házirend betartása minden Látogató számára kötelező.

 1. A Filmpark filmes Látogatóközpont területére történő belépéssel a Látogatók jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.
 2. A Látogatók a Filmpark díszleteinek látogatására, valamint bármely szolgáltatásának igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak.
 3. A Látogató a belépés alkalmával tudomásul veszi, hogy a Filmpark dolgozói, biztonsági őrei a házirend betartását bármikor számon kérhetik.
 4. A Filmpark dolgozói a park logójával és nevével ellátott egyen pólót viselnek.
 5. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 6. A Filmpark olyan filmes park komplexum ,amely belépőjegy megváltásával látogatható, mely belépőjegy érvényességét a megváltáskor felrakott karszalaggal (azonosító) kell igazolni. A karszalag aznapi belépésre jogosítja a Látogatót. A karszalag sérülése vagy annak elhagyása esetén a belépőjegy érvényét veszti.
 7. A Filmpark egész területén engedélyezett a fotót valamint a mozgóképet készítése.
 8. A Filmpark területére bevitt tárgyak megőrzéséért és állagsérelméért a Filmpark nem vállal felelősséget. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Filmpark területére csak saját felelősségére hozhatja be vagyontárgyait, értékeit.
 9. A Filmparkba érkező Látogatók részére a parkolás ingyenes a külső parkolóban.
 10. A Filmpark területére valamint a díszletek közé illetve a díszletekbe mindenki kizárólag saját felelősségére léphet be és tartózkodhat.
 11. A Filmpark eszközeit, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 12. A Filmpark nem vállalja kis- és fiatalkorúak felügyeletét, őrizetét. A Filmpark területén 18 év alatti személy kizárólag szülő felelősségére, 14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat és veheti igénybe a Filmpark nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket valamint szolgáltatásokat
 13. A Filmpark egész területe kamerával megfigyelt terület.
 14. Vendégeink kötelesek a Filmpark munkatársa által kijelölt túraútvonalon közlekedni, azt megtartani. A túra,-közlekedési útvonalakon (épületen belül és szabadtéren egyaránt) küszöbök, szintkülönbségek, talaj egyenletlenségek előfordulnak.
 15. A Filmpark területén lévő attrakció megtekintése csak saját felelősségre történik, ahol estleges hanghatások zavarhatják meg a nyugalmat.
 16. A Filmpark attrakcióinak interaktív részei kizárólag az attrakciókhoz kihelyezett leírás utasításainak szigorú betartásával, az utasítás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személy esetén a szülő felelős azért, hogy az egyes attrakciók leírását a gyermek megismerte és megértette azokat használata előtt. Esetleges kérdés esetén a Filmpark munkatársai felvilágosítást adnak.
 17. Minden Látogató köteles a Filmpark területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, leírásuk szerinti rendeltetésüknek megfelelően használni.
 18. Kültéri díszleteken és azok közvetlen környezetében való tartózkodás, azokra történő be,- felmászás - a Filmpark munkatársának engedélye nélkül- szigorúan tilos.
 19. Aki a kiállított vagy kihelyezett tárgyakban, vagy a Filmpark berendezéseiben vagy felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az köteles azt a Filmpark részére megtéríteni, amely ezzel egy időben büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.
 20. A Filmpark semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyek testi épségében, vagy a Látogatók értékeiben keletkezett károkért.
 21. A Filmpark területére tilos a belépés ittas állapotban, illetve bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak a Filmpark területén, még érvényes karszalaggal sem. Az ilyen személyektől a Filmpark munkatársai a szolgáltatást megtagadják, és a Filmpark területéről kivezetik. A belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben sem tarthat igényt.
 22. Tilos a belépés a Filmpark területére mindazoknak, akik fertőző betegségben szenvednek.
 23. Tilos a Filmpark területére szúró- és vágóeszközt, kést vagy ollót, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
 24. Tilos a nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.
 25. A Filmpark filmes díszleteinek befogadóképessége limitált, az egyszerre bent tartózkodók maximális létszáma 20-25 fő.
 26. Tilos a Filmpark területére állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével.
 27. A Filmpark területén található állatokat etetni szigorúan tilos!
 28. Tilos a Filmpark területén szemetelni. Kérjük Látogatóinkat, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe.
 29. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén a pénztárnál vagy a munkatársaknál lehet jelezni. Ez esetben elsősegélyt a Filmpark munkatársai tudnak nyújtani, illetve ők tudnak mentőt hívni.
 30. A Filmpark területén dohányozni szigorúan tilos, a dohányzó Látogatók kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeket vehetik igénybe.
 31. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Filmpark munkatársainak és a biztonsági őreinek, dolgozóinak utasításait.
 32. Tilos a Filmpark területén a Látogatóknak bármilyen reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.
 33. Tilos a Filmpark területén közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 34. A Filmpark a belépőjegyek, valamint a szolgáltatások árait a Filmpark weboldalán (cinemaqua.hu) és a pénztáraknál kihelyezett információs táblákon tünteti fel. A megváltott belépőjegyet/karszalagot, valamint a vásárlást igazoló nyugtát/bizonylatot a látogatás teljes időtartama alatt a Látogató köteles megőrizni.
 35. Amennyiben a karszalag megsérül, annak cseréje érdekében a Látogató a Filmpark munkatársaihoz fordulhat, cserére kizárólag a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása ellenében van lehetőség.
 36. A Látogatók áfás számlaigényüket a belépőjegy megváltásakor előre kötelesek jelezni, utólag a Filmpark nem tud számlát kiállítani.
 37. Kedvezmény igénybevételekor, egyedi fizetőeszközök elfogadásakor, illetve más akciók igénybevétele esetén a Filmpark munkatársai személyazonosság ellenőrzésére alkalmas, érvényes igazolványt kérhetnek, amelyet a Látogatók kötelesek felmutatni. Ennek elmulasztása esetén az azonosítást igénylő fizetőeszköz nem fogadható el, illetve az akció nem érvényesíthető.
 38. Gyermekcsoport látogatása esetén a Filmpark területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért kizárólag a csoport kísérői vagy felügyelői felelnek. A gyermekcsoportokért felelős kísérő személyeknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a velük lévő gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonsága megőrzése érdekében.
 39. Születésnapos program esetén a gyerekcsoport kísérője a születésnapos program megrendelője vagy költségviselője, aki a helyszínen tartózkodik a gyerekekkel.
 40. A belépőjegy megvásárlásával a Látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Filmpark területén készült fotókat, felvételeket a Filmpark saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon, és díjmentesen felhasználhassa. A kép- és hangfelvételeken szereplő Látogatók semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a Filmparkkal, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. A Filmpark jogosult a területén készült felvételeket, fotókat az azon szereplő Látogató külön hozzájárulása és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármely módon felhasználni, közzétenni, médiában megjelentetni.
 41. A nyitvatartási idő lejártakor a Látogatók kötelesek a Filmpark területét elhagyni.
 42. A Filmpark Látogatói jogosultak a Filmpark szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni a Pénztárnál kérhető Panaszkönyvbe.
 43. A Házirend rendelkezéseit be nem tartó Látogatótól a Filmpark munkatársai megtagadhatják a Filmpark látogatását, az attrakciók és szolgáltatások igénybevételét, valamint indokolt esetben a Filmpark területéről, távozásra való felszólítást követően kivezethetik. A belépő vételárának megtérítésére a Látogató semmilyen körülmények között sem tarthat igényt.
 44. Kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a látogatással, a Filmpark szolgáltatásaival kapcsolatos vagy egyéb észrevételeiket, panaszaikat, ötleteiket a Filmpark vezetéséhez fordulva írják meg az info@cinemaqua.hu e-mail címre.
 45. Kérjük kedves Látogatóinkat, a talált tárgyakat a pénztárnál adják le, elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik.
 46. A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!