Facebook Instagram Tiktok
Várunk Titeket sok szeretettel a Cinemaqua Film és Naturparkban! Itt az lehehtsz, aki akarsz!
November 1.-től parkunk bezárta kapuit a látogatók előtt. Most már telefonos bejelentkezés esetén sem látogatható!

ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a AV 2 Invest Kft. (a továbbiakban a Kft.) által szervezett és működtetett Cinemaqua Film- és élménypark(továbbiakban Filmpark) tekintetében (i) a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a Kft. és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá (ii) a látogatók a Filmpark programon való részvételének általános feltételeit, illetőleg a Kft. és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF I. és IV. részének rendelkezései minden esetben irányadók a Filmpark Programra való jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások megvásárlására, továbbá a Filmpark Programon való részvételre, valamint a Kft. és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra. A Filmpark Programra történő jegyvásárlás, illetőleg egyéb termék vagy szolgáltatás vásárlásának feltételeit a jelen ÁSZF II. része szabályozza. A jelen ÁSZF III. része szabályozza a látogatók  Filmpark Programon való részvételének általános feltételeit, illetőleg a Kft. és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a jegyvásárló nem a Filmpark Programra történő részvételre jogosító jegyet, hanem egyéb terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy ezen termékre, szolgáltatásra az ÁSZF III. része nem alkalmazandó, ugyanakkor az adott termék, szolgáltatás külön szerződéses feltételei alkalmazandók.

A Kft. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, az egyéb termékek, szolgáltatások külön szerződéses feltételei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező Adatvédelmi Szabályok a http:// oldalon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Kft.székhelyén (4400, Nyíregyháza, Luther utca 5. fsz./11.), a pénztárakban és az információs pontokon.

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A KFT ADATAI

A Ktf. neve: AV2 Invest Kft.
A Kft. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Luther utca 5. fsz./11. 15-09-084760
A Kft. nyilvántartási száma: A Kft. adószáma: 26159609-2-15

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

KFT: az A. pontban meghatározott AV2 Invest Kft..

Program: a Kft. által szervezésre és megrendezésre kerülő Film-, és naturpark program látogatása, az ott megvalósuló rendezvényeken, bemutatókon való részvétel.

3. Program időtartama: adott Program időtartama megegyezik az előzetesen lefoglalt Program kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, amely mindösszesen 60 perc. Ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Programra vonatkozólag a Kft-től megvásárolható Jegyek közül a lefoglalt időre jogosít belépésre. Jegy érvényességének kezde a lefoglalt időpont kezdete, érvényességének vége a foglalt időpont vége. Érvényességi ideje: 6 óra.

4. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Kft. vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

5. Jegy: a Kft. által szervezett Programon a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

6. Nem látogatói Jegy: az erre utaló megjelöléssel ellátott Jegyek

7. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

8. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a Kft-től megvásárló személy.

9. Látogató: az a természetes személy, aki adott Programon belépésre jogosultként részt vesz.

10. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Programon anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

11. Közreműködő:a Kft.–Rendezvény létrejöttét elősegítő–alvállalkozója vagy megbízottja.

12. Szerződéses partner: adott Programon a Kft-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

13. Harmadik személyek: a Kft-n és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

14. Házirend: az egyes Programokra vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Prokramok tekintetében speciális, az adott Program körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a Félelem Terápia honlapján és annak aloldalain, valamint a Program helyszínén.

15. Fizetési szabályzat: a Kft. eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

 

II. AZ ÁSZF HATÁLYA

1 . A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a, valamint a Kft-re , a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A Kft. és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. A Nem látogatói Jeggyel belépő Látogatóra a jelen ÁSZF-ben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket a Kft. által kibocsátott külön dokumentum tartalmaz.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Kft. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Programok mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Kft., által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Kft. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a III. rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a II. rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő három napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Programon való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Kft. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá a Házirend, valamint a Fizetési szabályzatok és az Adatvédelmi Szabályok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Kft. javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

4. AJegyvásárlóaJegy,TermékvagySzolgáltatásmegvásárlásával,aJegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Programon történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Kft-vel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Kft. velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

 

III. JEGYEK, VÁSÁRLÁS

1. Jegy

A  Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Programon való részvételre jogosító Jegyet, vagy a vásárlást igazoló dokumentumot,amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Kft. általi átadásával, illetve visszaigazolásával teljesedésbe megy.,

2. Vásárlási folyamat

2.1. Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat a Kft. saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.

A cinemaqua.hu jegyértékesítő honlapján bankkártyával lehetséges a fizetés. Az OTP Simple tájékoztatása szerint online fizetéshez az alábbi bankkártyatípusok használhatók: MasterCard, Maestro, American Express, Visa, Visa Electron. Sikeres fizetést követően elektronikus számlát küldünk a Vásárló számára.

Elfogadom, hogy a AV2 Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, Luther utca 5. fsz./11.) által a www.cinemaqua.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff"

 

OTP Simple fizetési tájékoztató

A SimplePay szolgáltatást biztosítja:

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: tel: +36 1/20/30/70 366 6611, e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu"

 

Tudomásul veszem, hogy a(z) AV2 Invest Kft. ( 4400 Nyíregyháza, Luther utca 5. fsz./11. 15-09-084760) adatkezelő által a(z) [https://cinemaqua.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Név, Telefonszám, E-mail cím, Megye, Irányítószám, Város, Cím (Közterület neve,Közterület típusa, Épület, Házszám)]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  

Ezen rendszerekben foglalásra van lehetőség, . A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Kft. vagy Szerződéses partnere emailt küld a Jegyvásárló által megadott email-címre, amely segítségével a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegy(ek)re és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Kft. azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Kft. általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Kft. felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló az e-mailben vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több, önálló vagy több oldalas dokumentumot talál. Mindegyik különböző igazolás (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) bemutatása szükséges.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Programra való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) nem bemutatóra szólnak  és nem nevesítésre kerülnek., azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személyhez rendelése szükséges.

Az előzőekben írtak szerint, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. A Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

A  kóddal történt  jogosulatlan belépés esetén karszalagot vagy új Jegyet a Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Kft. vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés

2.2. Vásárlás személy

Személyesen jegy vásárlására nincs lehetőség.

2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások nem átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy az Alapítvány ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, az AV2 Kft. kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a

3. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Kft. kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

4. Szavatosság, felelősségi kérdések

4.1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Kft. vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Kft-vel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Kft. általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját

felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

4.2. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Kft. kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

4.3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Kft. nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Kft. különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén az Alapítvány kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

4.4. A jelen ÁSZF alapján a Kft. és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

 

IV. RÉSZVÉTELARENDEZVÉNYEKEN

1. A jogviszony jellege

A Kft. a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint az adott Programon való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Programon bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Programon történő részvételre nem jogosult.Ha annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Programra megtagadja. A Kft. a jegyet a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendelheti, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosítóm j okmánnyal történő igazolását kérheti az adatkezelési szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Programra belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Kft. jogosult a jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Programra megtagadni. A Kft. elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a jegy előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen.

Az Alapítvány fenntartja a jogot  arra is, hogy a Program területén tartózkodó személyek jegyre való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Kft-vel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

2. Belépés

2.1. A Programra kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

2.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Program vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Kft-nek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

2.3. A Kft. a Program biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Program Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Proram területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. Az Alapítvány felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

3.1. A Látogató a Program területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Program területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Program területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek az Alapítvány, valamint az Alapítványtól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kft., valamint a Kft-től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Program népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. 

A Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3.3. A Program területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Kft.előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4. Biztonság

A Program területén a Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Programon történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi. 6

5. Házirendek

Az egyes Programok házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Programon követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat.

6. Szavatosság és felelősségi kérdések

6.1.. A Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Programokat, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Kft-vel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

6.2. A Kft. jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Kft-vel szemben.

6.3. A Látogató a Programot csak saját felelősségére látogathatja. A Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Programon a Kft. üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a KFt. felelőssége kizárt.

6.4. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegye, a Kft. nem vonható felelősségre a Jegy vagy  károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett jegy kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Kft-vel szemben.

6.5. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben kíséretében lévő kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Kft. Ala, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik mélyek tekintetében.

6.6. A Kft. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Kft. bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Program területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. Az Alapítvány a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

6.7. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről az Alapítványnak nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetükben az Alapítvány a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.

 

V. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szankciók

1.1. A Kft. a jogviszonyt adott Program, vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel  bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármelyProgram tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a Kft. érvénytelenítheti, illetve karszalagját a Kft. eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Kft. felszólítására köteles a Programot haladéktalanul elhagyni.

1.2. A Kft. az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (az Alapítvány által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Kft. jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja a Programot, vagy annak lejártát követően a Kft. által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Programot a Kft. felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

1.3.  A Kft. a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

2. Védjegyek és szerzői jogok

2.1. A Kft. weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Programon megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Kft-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

2.3.A Kft. korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

3. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Kft. hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Kft. nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Programra mint egészre.

4. Záró rendelkezések

4.1. A Kft. jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

4.2. A Kft. Magyarországon bejegyzett és székhellyel szervezet, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

4.3. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

4.4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Kft. által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Kft. és a Fogyasztó kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.


Nyíregyháza, 2020. Október 12.